Thời gian:

Từ ngày 01/12/2007 - 20/01/2008

 

Điều kiện tham gia:

Tất cả Cao thủ võ lâm ở hai cụm Nam Bắc gồm các máy chủ:

 

 

Miền Bắc

Thanh Long; Hàng Long;

Tàng Long; Xích Long;

Thăng Long; Cuồng Long; Bá Long.

Miền Nam

Phục Hổ; Hoàng Hổ; Ngọa Hổ;

Bạch Hổ; Phi Hổ; Mãnh Hổ; Vương Hổ;

Linh Hổ; Hắc Hổ; Dạ Hổ; Kỳ Hổ

 

Cách thức tính giải:

Sau ngày 20/01/2008 hệ thống sẽ ghi nhận, 5 Cao thủ có đẳng cấp cao nhất của mỗi cụm máy chủ sẽ nhận được giải thưởng.